Adatvédelmi nyilatkozat

1. Bevezető

A sPack Logisztikai Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a spack.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) web
áruházat üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók (továbbiakban:
Felhasználók) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja a
Felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett
elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat, és hozzájárul az
alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.
Definíciók
a. Érintett (Felhasználó): bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy
közvetve – azonosítható természetes személy;
b. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint
egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -,
valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
c. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson
alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes
műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
d. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés
megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
e. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet – jelen
esetben a Szolgáltató -, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és
végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
f. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek
összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása,
felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása,
zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-,
hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy
tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
g. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a
műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a
technikai feladatot az adatokon végzik;
h. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki
vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő
szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
i. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
j. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
k. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
l. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre
történő korlátozása céljából;
m. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
n. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
o. Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés és sérülés.

2. Adatkezelés célja

A Szolgáltató adatkezelésének célja a Honlap látogatóinak azonosítása, a Honlapon keresztül elérhető
szolgáltatások igénybevétele során, a megrendelés teljesítés megfelelőségének dokumentálása, ellenőrzése,
valamint adott esetben a számlázás lehetővé tétele, a létrejött szerződések bizonyítása.
A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a Honlap
látogatóinak azonosítása, a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevétele során, a megrendelés
teljesítése, a számlázás lehetővé tétele, a létrejött szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása, ügyfélszolgálati
feladatokkal kapcsolatban (például elégedettségi felmérés, termékértékelés), hírlevél, akciók, vagy egyéb
releváns információk küldése érdekében tárolja.
Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése,
vásárlóink, látogatóink elégedettségének növelése céljából.
A Szolgáltató a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve
használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak
törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén
lehetséges.
Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja
felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg
lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

3. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre az spack.hu felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján
kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Honlap
használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.
A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv..) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes
hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.
Az adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag
az azt megadó személy, Felhasználó, szerződő felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben
felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E
felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű
felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

4. Szolgáltató, mint adatkezelő megnevezése

Név: sPack Logisztikai Szolgáltató Kft.
Alapítva: 2017
Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 76.
Adószám: 13397054242
Cégjegyzékszám: 01 09 738851
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, mint Cégbíróság
E-mail cím: Info@spack.hu
Telefon: +36 20 298 7566

7. Az adatkezelés időtartama

A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak
törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat
törléséig tart. A regisztráció Felhasználó általi törlésére bármikor, a törlési kérelmének elküldését követően
kerülhet sor, az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzített esetben és módon kerülhet
sor. Ez esetben az adatok törlésének határideje a kérelem beérkezését követő 5 munkanap. A megrendelés /
regisztráció során a felhasználó egy jelölőnégyzet aktiválásával fogadja el az adatvédelmi nyilatkozatot.
Ha a Felhasználó e-mailben, vagy telefonon keresztül adja le rendelését, az ilyen módon a Szolgáltató részére
megadott adatok kezeléséhez, a megrendelés visszaigazolásával ad hozzájárulást.

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a
naplózás időpontjától számított 24 hónapig tárolja.
Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési
kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további
hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

8. A kezelt személyes adatok köre

Regisztrációs adatok
A Honlapon bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez – így különösen hírlevélre feliratkozáshoz,
nyereményjátékon való részvételhez, kuponok, kedvezmények igényléséhez – Felhasználóinknak regisztrációs
kérdőívet kell kitölteniük, melynek során kötelezően meg kell adnia az alábbi személyes adatokat:

 • keresztnév
 • saját e-mail cím
 • jelszó

A regisztrációt követően a Felhasználó további adatokat is megadhat a Szolgáltató számára.

 • vezetéknév
 • telefonszám
 • mobiltelefonszám
 • a szállítási adatok
 • számlázási adat
 • kapcsolattartó

Technikai adatok

A Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során
generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít.
Ezek különösen a látogatás dátuma és időpontja, a Felhasználó számítógépének IP címe, böngészőjének típusa,
a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe.
Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye
nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói
adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a
Szolgáltató fér hozzá.
Szolgáltató rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a
Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások
igénybevételekor keletkező adatokkal.
A Honlap html kódja a Szolgáltatótól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat
tartalmaz. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat
képesek gyűjteni.

Cookie-k

A Szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó
számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld
egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a Felhasználó aktuális
látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a
Felhasználó saját böngészőjében

 • hogyan tudja letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadhat el új cookie-kat,
 • hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

9. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban
azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át.
Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, statisztikák készítése, a megrendelések teljesítése, az
elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl.: rendszer üzemeltető, fuvarozó vállalat) vehet
igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.
A Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott
esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

10. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Tájékoztatáshoz való jog

Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról,
továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon.

Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy
rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről,
továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A Szolgáltató – ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján – az adatvédelmi
incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet,
amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az
adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az
adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató
munkatársához fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül.

Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább
megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az
adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli
szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.
Felhasználó kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt
kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos
érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a
személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban
az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel
a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.
Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét
követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és
jogi indokait.

Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen
Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében
döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

A Felhasználó a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Név: sPack Logisztikai Szolgáltató Kft.
Cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 76.
Telefonszám: +36 20 320 4237
E-mail cím:  info@spack.hu